งานการเงินและบัญชี

ข้อบังคับ

ข้อบังคับ มช ว่าด้วยการบริหารหน่วยงานของส่วนงานวิชาการและส่วนงานวิชาการภายในของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2555 กรอกข้อมูล ดาวน์โหลด

คำสั่ง

ระเบียบ

ประกาศ

ประกาศ เรื่อง อัตราค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์นวัตกรรมและการจัดการความรู้ กรอกข้อมูล ดาวน์โหลด ประกาศ เรื่อง การจ่ายค่าตอบแทนหัวหน้าโครงการบริการวิจัยและบริการวิชาการ กรอกข้อมูล ดาวน์โหลด ประกาศ เรื่อง อัตราการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ กรอกข้อมูล ดาวน์โหลด ประกาศ เรื่อง กำหนดประเภทรายจ่าย รายการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินการเดินทางไปราชการสำหรับโครงการ กรอกข้อมูล ดาวน์โหลด ประกาศ เรื่อง กำหนดประเภทรายจ่ายค่าตอบแทนและค่าล่วงเวลาเหมาจ่ายพนักงานโครงการวิจัยและบริการวิชาการ กรอกข้อมูล ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลดเอกสาร

เอกสารก่อตั้งศูนย์นวัตกรรมและการจัดการความรู้ กรอกข้อมูล ดาวน์โหลด พ.ร.บ. มช. ปี 2551 กรอกข้อมูล ดาวน์โหลด เอกสารขอเบิกค่า Maketing กรอกข้อมูล ดาวน์โหลด เอกสารยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม กรอกข้อมูล ดาวน์โหลด หนงสือ ภ.พ.20 กรอกข้อมูล ดาวน์โหลด บัญชีศูนย์นวัตกรรมฯ ธ.ออมสิน กรอกข้อมูล ดาวน์โหลด เลขประจำตัวผู้เสียภาษี มช กรอกข้อมูล ดาวน์โหลด Form - ใบรับรองการจ่ายเงิน (กรณีใบเสร็จไม่สมบูรณ์) กรอกข้อมูล ดาวน์โหลด ใบสำคัญรับเงิน กรอกข้อมูล ดาวน์โหลด คำสั่งแต่งตั้งอธิการบดี มช. กรอกข้อมูล ดาวน์โหลด Form - ใบรับรองแทนใบเสร็จ (กรณีไม่มีใบเสร็จรับเงิน) กรอกข้อมูล ดาวน์โหลด ทะเบียนที่ปรึกษา กรอกข้อมูล ดาวน์โหลด เอกสารการยกเว้นภาษีอากร กรอกข้อมูล ดาวน์โหลด บัญชีศูนย์นวัตกรรมฯ ธ.ไทยพาณิชย์ กรอกข้อมูล ดาวน์โหลด เอกสาร e-GP มช. กรอกข้อมูล ดาวน์โหลด Form - เงินยืม กรอกข้อมูล ดาวน์โหลด บัญชีศูนย์นวัตกรรมฯ-วิทยาลัยศิลปะฯ ธ.ไทยพาณิชย์ กรอกข้อมูล ดาวน์โหลด Form - ใบขอจ่ายเงิน กรอกข้อมูล ดาวน์โหลด หนังสือหารือเรื่องการยกเว้นอากรแสตมป์ กรอกข้อมูล ดาวน์โหลด