งานการเงินและบัญชี

ข้อบังคับ

ข้อบังคับ มช ว่าด้วยการบริหารหน่วยงานของส่วนงานวิชาการและส่วนงานวิชาการภายในของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2555 กรอกข้อมูล ดาวน์โหลด

คำสั่ง

ระเบียบ

ประกาศ

แนวปฏิบัติและอัตราการจ่ายค่าตอบแทนสำหรับโครงการ Talent Mobility ภายใต้ศูนย์นวัตกรรมและการจัดการเทคโนโลยี กรอกข้อมูล ดาวน์โหลด อัตราค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ ภายใต้ศูนย์นวัตกรรมและการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล กรอกข้อมูล ดาวน์โหลด อัตราค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานโครงการวิจัยและบริการวิชาการ กรอกข้อมูล ดาวน์โหลด อัตราค่าตอบแทนการบรรยายในโครงการ Gifted school and Pre college ภายใต้ศูนย์นวัตกรรมและการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล กรอกข้อมูล ดาวน์โหลด อัตราค่าตอบแทนการบรรยายในหลักสูตรร่วมระหว่างวิทยาลัยฯ กับหน่วยงานอื่น ภายใต้ศูนย์นวัตกรรมและการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล กรอกข้อมูล ดาวน์โหลด แนวปฏิบัติและการบริหารจัดการโครงการวิจัยและโครงการบริการวิชาการ กรอกข้อมูล ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลดเอกสาร

เอกสารก่อตั้งศูนย์นวัตกรรมและการจัดการความรู้ กรอกข้อมูล ดาวน์โหลด พ.ร.บ. มช. ปี 2551 กรอกข้อมูล ดาวน์โหลด เอกสารขอเบิกค่า Maketing กรอกข้อมูล ดาวน์โหลด เอกสารยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม กรอกข้อมูล ดาวน์โหลด หนงสือ ภ.พ.20 กรอกข้อมูล ดาวน์โหลด บัญชีศูนย์นวัตกรรมฯ ธ.ออมสิน กรอกข้อมูล ดาวน์โหลด เลขประจำตัวผู้เสียภาษี มช กรอกข้อมูล ดาวน์โหลด Form - ใบรับรองการจ่ายเงิน (กรณีใบเสร็จไม่สมบูรณ์) กรอกข้อมูล ดาวน์โหลด ใบสำคัญรับเงิน กรอกข้อมูล ดาวน์โหลด คำสั่งแต่งตั้งอธิการบดี มช. กรอกข้อมูล ดาวน์โหลด Form - ใบรับรองแทนใบเสร็จ (กรณีไม่มีใบเสร็จรับเงิน) กรอกข้อมูล ดาวน์โหลด ทะเบียนที่ปรึกษา กรอกข้อมูล ดาวน์โหลด เอกสารการยกเว้นภาษีอากร กรอกข้อมูล ดาวน์โหลด บัญชีศูนย์นวัตกรรมฯ ธ.ไทยพาณิชย์ กรอกข้อมูล ดาวน์โหลด เอกสาร e-GP มช. กรอกข้อมูล ดาวน์โหลด Form - เงินยืม กรอกข้อมูล ดาวน์โหลด บัญชีศูนย์นวัตกรรมฯ-วิทยาลัยศิลปะฯ ธ.ไทยพาณิชย์ กรอกข้อมูล ดาวน์โหลด Form - ใบขอจ่ายเงิน กรอกข้อมูล ดาวน์โหลด หนังสือหารือเรื่องการยกเว้นอากรแสตมป์ กรอกข้อมูล ดาวน์โหลด