งานบริหารบุคคล

ข้อบังคับ

ข้อบังคับ มช ว่าด้วยการบริหารหน่วยงานของส่วนงานวิชาการและส่วนงานวิชาการภายในของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2555 กรอกข้อมูล ดาวน์โหลด

คำสั่ง

ระเบียบ

ประกาศ

ดาวน์โหลดเอกสาร

ฟอร์มขอลาออก กรอกข้อมูล ดาวน์โหลด ฟอร์มขอหนังสือรับรองเงินเดือน/รับรองปฏิบัติงาน กรอกข้อมูล ดาวน์โหลด ฟอร์มใบลา กรอกข้อมูล ดาวน์โหลด แบบฟอร์มขออนุมัติเดินทาง สำหรับเจ้าหน้าที่โครงการ กรอกข้อมูล ดาวน์โหลด ฟอร์มขอหนังสือรับรองผลงาน กรอกข้อมูล ดาวน์โหลด ฟอร์มใบสมัครงาน กรอกข้อมูล ดาวน์โหลด