งานพัสดุ

ข้อบังคับ

คำสั่ง

ระเบียบ

กฏกระทรวง 7 ฉบับ กรอกข้อมูล ดาวน์โหลด พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กรอกข้อมูล ดาวน์โหลด ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กรอกข้อมูล ดาวน์โหลด

ประกาศ

ดาวน์โหลดเอกสาร

แบบ รร.1 กรอกข้อมูล ดาวน์โหลด work Flow การจัดซื้อจัดจ้าง กรอกข้อมูล ดาวน์โหลด work Flow การจัดจ้างหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กรอกข้อมูล ดาวน์โหลด เอกสารขออนุมัติ-จัดซื้อจัดจ้างพัสดุศูนย์นวัตกรรมฯ กรอกข้อมูล ดาวน์โหลด แบบ รร.2 กรอกข้อมูล ดาวน์โหลด work Flow การตรวจรับงาน กรอกข้อมูล ดาวน์โหลด ใบวางบิล/ใบแจ้งหนี้ กรอกข้อมูล ดาวน์โหลด ใบเสนอราคา กรอกข้อมูล ดาวน์โหลด TOR จัดซื้อจัดจ้างไม่เกิน 100,000 บาท กรอกข้อมูล ดาวน์โหลด work Flow การดำเนินงานโครงการภานใต้ศูนย์นวัตกรรมและการจัดการความรู้ กรอกข้อมูล ดาวน์โหลด เอกสารจัดจ้างภายใน มช. กรอกข้อมูล ดาวน์โหลด

อื่นๆ

คู่มือการลงทะเบียนผู้ค้ากับภาครัฐ กรอกข้อมูล ดาวน์โหลด วิธีจ้างหน่วยงานภายใน มช. กรอกข้อมูล ดาวน์โหลด ขั้นตอนการลงทะเบียนผู้ค้ากับภาครัฐ กรอกข้อมูล ดาวน์โหลด

เอกสารจัดซื้อจัดจ้างวงเงินไม่เกิน 50,000 บาท

ตัวอย่างเอกสารจัดซื้อจัดจ้างไม่เกิน 50,000 บาท กรอกข้อมูล ดาวน์โหลด

เอกสารจัดซื้อจัดจ้างตั้งแต่ 50,000 บาท แต่ไม่เกิน 100,000 บาท

ตัวอย่างเอกสารจัดซื้อจัดจ้างไม่เกิน 100,000 บาท กรอกข้อมูล ดาวน์โหลด

เอกสารจัดซื้อจัดจ้างตั้งแต่ 100,000 บาท แต่ไม่เกิน 500,000 บาท

ตัวอย่างเอกสารจัดซื้อจัดจ้างไม่เกิน 500,000 บาท กรอกข้อมูล ดาวน์โหลด