"มช. ต่อยอดศักยภาพในการทำงานของอาจารย์"


"มช. ต่อยอดศักยภาพในการทำงานของอาจารย์"

 

อาจารย์ CAMT มช. สู่ Academic Visit Researcher ต่อยอดการพัฒนาศักยภาพในการทำงานของอาจารย์รุ่นใหม่ สู่ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชั้นนำประเทศอังกฤษ

 

อาจารย์ ดร.อัจฉรา คำอักษร (Achara Khamaksorn) ได้รับทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานของอาจารย์รุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2564 จากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ในการดำเนินโครงการ “การจัดการความรู้นวัตกรรมความร่วมมือ และความสัมพันธ์ของโครงการก่อสร้าง ในลักษณะกิจการร่วมค้าระหว่างประเทศในประเทศไทย : มุมมองของเครือข่ายทางสังคม (Knowledge Management in Collaborative Innovation and Relationships of International Construction Joint Venture Project in Thailand: A Social Network Perspective)”

 

ชื่อหัวข้อวิจัยดังกล่าวเป็นการดำเนินการวิจัย ที่มุ่งเน้นไปยังการมุ่งหาปัจจัยที่เกี่ยวข้อง กับความร่วมมือและการสร้างความสัมพันธ์ลักษณะต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการก่อสร้างที่มีกิจกรรมการค้าร่วมกัน ระหว่างประเทศไทยและนานาชาติ ทั้งนี้คาดว่าผลประโยชน์ที่จะได้รับจากการวิจัยนี้ จะช่วยให้ผู้ประกอบการไทยในฐานะผู้ที่ดำเนินการกิจการก่อสร้าง สามารถมองเห็นโอกาสและแนวโน้มรวมถึง ดำเนินกิจกรรมและเข้าใจมิติด้านการดำเนินการและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง

 

ขอบคุณข่าวจาก :

https://www.chiangmainews.co.th/learning/2837886/

https://www.camt.cmu.ac.th/index.php/th/

https://service.camt.cmu.ac.th/iso/home/gallery

https://ditc.camt.cmu.ac.th/index.php?p=service_detail&id=1