(ZOOM) หัวข้อ "การพัฒนาทักษะการใช้ โต่วอิน (TIKTOK) แนะนำสินค้าและบริการแก่เป้าหมายตลาดจีน" : หลักสูตรอบรมฟรี ! (10 ชั่วโมง)


 

ลงทะเบียนฟรี

อบรมหลักสูตรออนไลน์ ฟรี !!! รวมเวลากว่า 10 ชั่วโมง

หัวข้อ "การพัฒนาทักษะการใช้ โต่วอิน (TIKTOK) แนะนำสินค้าและบริการแก่เป้าหมายตลาดจีน"

 

ระหว่างวันที่ 22-29 กันยายน 2564 (อบรมทั้งหมด 7 วันๆ ละ 1 ชั่วโมงครึ่ง)

เวลา 10.30-12.00 น.

 

Zoom (Meeting ID : 372 362 8547) 
*** ใช้ภาษาจีนในการฝึกอบรม

 

สอบถามเพิ่มเติม

08 7545 4844 : คุณปอเช่