บริการของเรามาตรฐานระบบการจัดการความรู้ (ISO 30401)

มาตรฐานระบบการจัดการความรู้ (ISO 30401)

 

   ISO 30401 : 2018   

   KNOWLEDGE AND INNOVATION MANANGEMENT   

 

CAMT ประกาศนโยบายระบบการจัดการความรู้ (Knowledge Management Systems)

เพื่อให้การดำเนินการจัดการความรู้ของสาขาวิชาการจัดการความรู้และนวักรรม (ระดับบัณฑิตศึกษา) เป็นไปอย่างเหมาะสม

และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ตลอดจนสอดคล้องกับปรัชญา และวัตถุประสงค์ของหลักสูตรฯ จึงกำหนดนโยบายการจัดการความรู้ของหลักสูตรฯ ดังนี้

  1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้หลักสูตรฯ มีการดำเนินงานด้านระบบการจัดการความรู้ โดยมุ่นเน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากร เพื่อพัฒนางานให้เกิดประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง

  2. เสริมสร้างวัฒนธรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการนำความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อทำให้เกิดการปรับปรุงและก่อให้เกิดนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง

  3. พัฒนาระบบบริหารจัดการความรู้โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้บุคลากรของหลักสูตรฯ เข้าถึงองค์ความรู้ได้โดยง่าย สะดวก และรวดเร็ว

ประกาศ ณ วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ.2564

 

ทำไมต้องมีการจัดการความรู้ตามมาตรฐาน ISO 30401: 2018

การจัดการความรู้และนวัตกรรมเป็นศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการสร้างสรรค์ ที่เน้นการผสมผสานระหว่างความรู้จากแหล่งความรู้ที่หลากหลาย ประสบการณ์จากบุคคล ร่วมด้วยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เชื่อว่าจากองค์ความรู้และประสบการณ์ที่แตกต่างกัน สามารถเป็นจุดกำเนิดสร้างนวัตกรรมที่เป็นองค์ความรู้หรือสิ่งประดิษฐ์เพื่อเพิ่มศักยภาพให้แก่บุคคลหรือองค์กร การจัดการศึกษาในศาสตร์ของการจัดการความรู้ที่มีประสิทธิภาพต้องอาศัยผู้ที่มีความรู้ความสามารถในสาขาต่างๆ ร่วมไปกับการบูรณาการวิทยาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การบริหารธุรกิจ การบริหารจัดการองค์กร พฤติกรรมการเรียนรู้ และการมีประสบการณ์เรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริง โดยใช้กระบวนการวิจัยในบรรยากาศการเรียนรู้ที่เป็นพลวัต เพื่อให้องค์กรเกิดการเปลี่ยนแปลง เพิ่มขีดความสามารถขององค์กรในการแข่งขันได้อย่างยั่งยืนในสังคมฐานความรู้ (Knowledge-based society) และเศรษฐกิจฐานความรู้ (Knowledge-based economy)

 

รายการ ISO Corner

 

ชื่อโครงการ/ หลักสูตร/ สินค้าหรือบริการ

ค่าบริการ/ ค่าธรรมเนียม (บาท)

หมายเหตุ

บริการให้คำปรึกษาและจัดทำมาตรฐาน

ด้านการจัดการความรู้ (ISO 30401 : 2018)

(สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ผู้ประสานงาน)

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์

https://service.camt.cmu.ac.th

 

MRTA Project อบรมส่งเสริมการเรียนรู้สู่มาตรฐานการจัดการความรู้ สถาบันพัฒนาชุมชน กรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย อบรมด้านการจัดการความรู้สู่นวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนองค์การสถาบันวิจัยดาราศาสตร์ (องค์การมหาชน)
การส่งเสริมการเรียนรู้สู่มาตรฐานการจัดการความรู้ ให้กับสำนักการคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม สกสว. อบรมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อก้าหนดการขอรับรอง มาตรฐาน KM ISO 30401:2018 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ISO Reviews

 

อาจารย์ ดร.อัจฉรา คำอักษร 

(ตัวแทนฝ่ายบริหารระบบ ISO 30401: 2018 (ISO Management Representative: ISO MR))

อีเมล : achara.k@cmu.ac.th

โทรศัพท์ : 053 920 299 ต่อ 420

 

Facebook : CAMT CMU Website : CAMT-ISO 30401 MAP : CAMT CMU