การบริการ


บริการของศูนย์นวัตกรรมและการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล

 

► งานบริการวิชาการ (Academic Services) สำหรับกลุ่มผู้ประกอบการ องค์กรภาครัฐ และภาคเอกชน

     1. การให้คำปรึกษาด้านมาตรฐาน

           •  มาตรฐานระบบการจัดการความรู้ (ISO 30401)

           •  มาตรฐานการพัฒนาซอฟต์แวร์ (ISO 29110)

     2. การบ่มเพาะธุรกิจ (Business Incubation)

     3. การพัฒนาดิจิทัลคอนเทนท์แอนนิเมชันและเกมส์ (Digital Content, Animation and Game)

     4. การออกแบบเชิงสร้างสรรค์ (Creative Design)

     5. การพัฒนาระบบซอฟต์แวร์

     6. การใช้บริการเครื่องมือทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม

 

► Pre-College สำหรับกลุ่มเยาวชน/ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

     การบ่มเพาะความรู้และทักษะการใช้เครื่องมือเทคโนโลยีดิจิทัลสมัยใหม่และสื่อโซเชียล (Social Media) ประเภทต่างๆ

     1. Animation Academy

     2. Gift-School

     3. สอนเสริมนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

     4. สอนเสริมการเล่น E-Sport สำหรับเยาวชน

 

► Reskill-Upskill ด้านการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับกลุ่มที่ต้องการเพิ่มทักษะและความรู้หลังจบปริญญาตรี รวมถึงการประยุกต์ใช้ให้เกิดการสร้างงานแก่สังคมชุมชนดิจิทัล

     1. ฝึกอบรมและบริการสอบวัดระดับความสามารถทางเทคโนโลยีสารสนเทศ TOPCIT

     2. หลักสูตรระยะสั้น "Front End Developer"

     3. หลักสูตรระยะสั้น "การพัฒนาซอฟต์แวร์แบบเร่งด่วนโดยใช้ Power App, Power Bi และ Power Automate"

     4. หลักสูตรระยะสั้น "Data Analytics"

     5. หลักสูตรระยะสั้น "Drone Photographers"

     6. หลักสูตรระยะสั้น "Data Security"

     7. หลักสูตรระยะสั้น "มาตรฐานการพัฒนาซอฟต์แวร์ (ISO 29110)"

     8. หลักสูตรระยะสั้น "3D Printing"

     9. หลักสูตรระยะสั้น "การสร้างคอนเทนท์และสื่อภาพยนต์สั้น"