พิธีลงนาม “บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การบริการวิชาการด้านระบบการจัดการความรู้”


 

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การบริการวิชาการด้านระบบการจัดการความรู้

 

วันพุธที่ 19 มกราคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวิชญ์ จันทร์ฉาย คณบดี และ อาจารย์ ดร.อัจฉรา คำอักษร ผู้ปฏิบัติหน้าที่ช่วยคณบดีด้านการบริหารมาตรฐานระบบ ISO 30401 วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงนาม “บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การบริการวิชาการด้านระบบการจัดการความรู้” ร่วมกับ คุณบุคลากร ใจดี General Manager บริษัท บีเอสไอ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด

 

 

             โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิติพงษ์ ยอดมงคล ผู้ช่วยอธิการบดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภาพร รีวีระกุล ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมและการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล, อาจารย์ ดร.ดนัยธัญ พงษ์พัชราธรเทพ รองคณบดีฝ่ายบริการสังคมและวิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรวิชย์ ถิ่นนุกูล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์, และอาจารย์ ดร.อัครพล นิมมลรัตน์ รองผู้อำนวยการศูนย์ฯ ให้เกียรติเข้าร่วมเป็นสักขีพยานลงนามในครั้งนี้ด้วย

           หมายเหตุ : ภาพจากซ้าย 1)ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรวิชย์ ถิ่นนุกูล 2)อาจารย์ ดร.อัจฉรา คำอักษร 3)ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภาพร รีวีระกุล 4)คุณบุคลากร ใจดี 5)ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวิชญ์ จันทร์ฉาย 6)อาจารย์ ดร.ดนัยธัญ พงษ์พัชราธรเทพ และ 7)อาจารย์ ดร.อัครพล นิมมลรัตน์

 

 

       

                   จากความร่วมมือนี้ สาขาการจัดการความรู้และนวัตกรรม (ระดับบัณฑิตศึกษา) และ บริษัท บีเอสไอ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด จะร่วมกันดำเนินงานวางแผนและพัฒนาหลักสูตรอบรมด้านระบบการจัดการความรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้กับองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และรัฐวิสาหกิจที่สนใจและให้ความสำคัญกับการจัดการความรู้ เพื่อให้องค์กรเหล่านั้นเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และเป็นผู้นำด้านการจัดการความรู้ต่อไป

 

 

 

              นอกจากนี้ ยังได้มีการประชุมหารือร่วมกันเพิ่มเติมถึงแนวทางในการสร้างความร่วมมือทางด้านวิชาการ การเรียนการสอนและการพัฒนาองค์ความรู้ของสาขาการจัดการความรู้และนวัตกรรม (ระดับบัณฑิตศึกษา) สู่มาตรฐานสากลต่อไป ณ ห้อง Smart Research Centre ชั้น 3 อาคารวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

Contact us

อาจารย์ ดร.อัจฉรา คำอักษร

ผู้ปฏิบัติหน้าที่ช่วยคณบดีด้านการบริหารมาตรฐานระบบ ISO 30401

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โทร : 053 920 299 ต่อ 420

อีเมล : Email : achara.k@cmu.ac.th

 Facebook : CAMT CMU   Website : CAMT-ISO 30401   MAP : CAMT CMU