กิจกรรมกลุ่มภาคปฏิบัติ (ตามกรอบ ISO 30401)


 

 

กิจกรรมกลุ่มภาคปฏิบัติ (ตามกรอบ ISO 30401)

วันที่ 8 และ 22 เมษายน 2565 เวลา 09.00 – 16.00 น.

รับชมผ่านโปรแกรม ZOOM (Meeting ID : 940 6232 2975)

 


 

วิทยากร

อาจารย์ ดร.ดนัยธัญ พงษ์พชราธรเทพ

(ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรม)

อาจารย์ ดร.อัจฉรา คำอักษร

(ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการโครงการและการวิเคราะห์โครงการ)

อาจารย์ ดร.วันทนา อารีประยูรกิจ

(ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรม)

 


 

 

 

อาจารย์ ดร.อัจฉรา คำอักษร 

(ตัวแทนฝ่ายบริหารระบบ ISO 30401: 2018 (ISO Management Representative: ISO MR))

อีเมล : achara.k@cmu.ac.th

โทรศัพท์ : 053 920 299 ต่อ 420