"ONLINE MARKET FEST เทศกาลสินค้าออนไลน์สบายกระเป๋า" ณ ลาน Grand Hall ศูนย์การค้า The Mall บางกะปิ


พลาดไม่ได้ กับงาน "ONLINE MARKET FEST เทศกาลสินค้าออนไลน์สบายกระเป๋า"
ยกโลกออนไลน์มาไว้บนโลกแห่งความจริง พบกับมหกรรมสินค้าคุณภาพจาก SME ทั่วประเทศ กว่า 100 ร้านค้า
ภายใต้โครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ SME ปี 2562 ดำเนินการร่วมกับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

แล้วพบกัน ณ ลาน Grand Hall ศูนย์การค้า The Mall บางกะปิ
ระหว่างวันที่ 12-15 กันยายน 2562