จัดอบรมผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Early – Stage) ปี 2562 พื้นที่จังหวัดลำปาง


เปิดรับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Early – Stage) ปี 2562 พื้นที่จังหวัดลำปาง
- ผู้ประกอบการที่ต้องการสมัครเข้าร่วมโครงการฯ สามารถสมัครได้ผ่านแอปพลิเคชั่น SME CONNEXT โดยกดลิ้งค์นี้ (จากมือถือ)m.smeconnext.com เพื่อดาวน์โหลดฯได้เลยครับ.(ใช้ได้ทั้ง iOS และ Android)
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

      สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกับศูนย์นวัตกรรมและการจัดการความรู้ วิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Knowledge of Innovation Center) ขอเรียนเชิญผู้ประกอบการ SMEs ภาคทั่วไป และผู้ประกอบการภาคการผลิต ภาคการค้าและภาคบริการ ยกเว้นภาคเกษตรเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์ พื้นที่จังหวัดลำปาง เข้าร่วมโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Early – Stage) ปี 2562 พบกับทีมวิทยากรและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน อาทิเช่น ด้านการบริหารจัดการธุรกิจสมัยใหม่ การวางแผนการตลาด การเงิน การบัญชี กฎหมายธุรกิจ รวมถึงผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จในภาคธุรกิจ ที่จะมาร่วมถ่ายทอดและแบ่งปันทักษะความรู้ เทคนิคการบริหารจัดการธุรกิจให้ประสบความสำเร็จในยุค 4.0 รวมถึงเทคนิคการจัดทำแผนธุรกิจที่ตอบโจทย์แนวทางการพัฒนาธุรกิจของผู้ประกอบการ และรับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเพื่อรับแนวทางการแก้ไขปัญหาเชิงลึก เพื่อยกระดับธุรกิจให้เกิดมูลค่าเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันได้ทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ โดยกิจกรรมสุดท้ายของโครงการ ท่านมีโอกาสรับคัดเลือกเป็นหนึ่งในธุรกิจที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมการวิจัยตลาดรายธุรกิจ กิจกรรมออกบูธและแสดงสินค้ากิจกรรมเจรจาและจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) กับคู่ค้าภาคธุรกิจ เพื่อเพิ่มโอกาสในการสร้างช่องทางการตลาดให้ท่านต่อไป

*** กำหนดการรับสมัคร
ตั้งแต่วันนี้ – 9 มีนาคม 2562
*** กำหนดการอบรม
กิจกรรมที่ 1 วันที่ 9 มีนาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.
ณ ห้องเบญจรงค์ โรงแรมเวียงลคอร อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
กิจกรรมที่ 2 วันที่ 10 มีนาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.
ณ ณ ห้องกิ่งกนก โรงแรมเอเชียลําปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงกา
3.1 ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการจะต้องยังไม่เป็นนิติบุคคล หรือเป็นนิติบุคคลแล้วจดทะเบียน ไม่เกิน 3 ปี
3.2 ผู้ประกอบการใหม่ที่เคยเข้าร่วมโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (start-up) ในปี 2559 2560 และ 2561 และยังไม่เข้าสู่กิจกรรมการสร้างและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการในเชิงลึก (โดยมีสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 30 ของผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด)
3.3 SMEs ภาคทั่วไป ยกเว้นภาคเกษตร (เพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์)
SMEs ทั่วไป เป็นภาคการผลิต ภาคการค้า และภาคบริการ ดังนี้
1. ผู้ประกอบการที่ยังไม่ได้จดทะเบียนธุรกิจใดๆ
2. วิสาหกิจชุมชน / เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
3. นักเรียนอาชีวะ/นักศึกษาที่กำลังศึกษา หรือจบการศึกษาไปแล้ว หรือบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจอยากจะเริ่มธุรกิจใหม่
4. ผู้ที่ดำเนินธุรกิจมาแล้วไม่เกิน 3 ปี
- มีสัญชาติไทย หรือมีผู้ถือหุ้นเป็นสัญชาติไทย ร้อยละ 51 ขึ้นไป
- ไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลายหรืออยู่ระหว่างถูกดำเนินคดี
- กิจการไม่เป็นกิจการในเครือของบริษัทแม่
- เป็นธุรกิจที่ไม่ขัดต่อศีลธรรม


*** สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ศูนย์นวัตกรรมและการจัดการความรู้ (ชั้น 4)
วิทยาลัยศิลปะสื่อและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-920299 ต่อ 402
มือถือ : 081-602-5887 (อาจารย์จ๋า)
Facebook : startup บ้านเฮา, KicCamt (Knowledge and Innovation Center, CAMT)