อาจารย์

อาจารย์ ดร. กฤตวยาน์   ทองคู่
Web Application Web Technology and Web Programming Education Tech.

  krittawaya.t@cmu.ac.th  Knowledge and SkillsPersonal Work

Able to communicate effectively to varied audiences through experience giving numerous presentations and the potential or track record of publishing in high refered journals.2021 การพัฒนาระบบสนับสนุนการเรียนรู้ร่วมกันเพื่อส่งเสริมการคิดเชิงคำนวณที่เกี่ยวข้องกับการเขียนโปรแกรมของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในประเทศไทย
2021 การส่งเสริมการคิดเชิงตรรกะและเชิงระบบที่เกี่ยวข้องกับการเขียนโปรแกรมของนักศึกษาระดับปริญญาตรีด้วยการใช้ระบบสนับสนุนการเรียนรู้ผ่านกระบวนการร่วมมือกันสืบเสาะ
2020 กลุ่มวิจัยด้านการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี 2564

Show More

2020 Smart Learning Environment to Augment the Learners' Programming Skills
2020 Joint International Conference on Digital Arts, Media and Technology with ECTI Northern Section Conference on Electrical, Electronics, Computer and Telecommunications Engineering, ECTI DAMT and N
2020 A Game-Based Learning Approach on Robotics Visualization for Loops in Programming Concepts
2020 Joint International Conference on Digital Arts, Media and Technology with ECTI Northern Section Conference on Electrical, Electronics, Computer and Telecommunications Engineering, ECTI DAMT and N
2020 Students' Acceptance of Digital Learning Tools in Programming Education Course using Technology Acceptance Model
2020 Joint International Conference on Digital Arts, Media and Technology with ECTI Northern Section Conference on Electrical, Electronics, Computer and Telecommunications Engineering, ECTI DAMT and N
2020 Implementation of mobile game-transformed lecturebased approach to promoting C programming language learning
International Journal of Mobile Learning and Organisation
2019 Integrating inquiry learning and knowledge management into a flipped classroom to improve students' web programming performance in higher education
Knowledge Management and E-Learning
2019 Effects of digital learning on students' learning achievement in learning computer programming
Proceedings of the European Conference on e-Learning, ECEL
2019 A mobile game-based C programming language learning: Results of university students’ achievement and motivations
International Journal of Mobile Learning and Organisation
2019 A development of ubiquitous learning support system based on an enhanced inquiry-based learning approach
International Journal of Mobile Learning and Organisation
2017 An Inquiry Blended SECI Model-Based Learning Support Approach for Promoting Perceptions and Learning Achievement of University Students
Proceedings - 2017 6th IIAI International Congress on Advanced Applied Informatics, IIAI-AAI 2017
2017 Using Digital Game as Compiler to Motivate C Programming Language Learning in Higher Education
Proceedings - 2017 6th IIAI International Congress on Advanced Applied Informatics, IIAI-AAI 2017
2016 Mobile learning development for supporting computer programming skills
Lecture Notes in Electrical Engineering
2015 Empirical study of collaborative learning knowledge management system for Thai students
Lecture Notes in Electrical Engineering

Show More

No Data
xxFood truck fixie locavore, accusamus mcsweeney's marfa nulla single-origin coffee squid. Exercitation +1 labore velit, blog sartorial PBR leggings next level wes anderson artisan four loko farm-to-table craft beer twee. Qui photo booth letterpress, commodo enim craft beer mlkshk


More Training
from this Expert