อาจารย์

อาจารย์ ดร. ภคินี   อริยะ
Finance and Accounting

  pakinee.a@cmu.ac.th  Knowledge and SkillsPersonal Work

Able to communicate effectively to varied audiences through experience giving numerous presentations and the potential or track record of publishing in high refered journals.2021 ค่าตอบแทน ครั้งที่ 2 ประจำเดือนพฤษภาคม 2564_Designing a gamified e-learning environment for teaching undergraduate ERP course based on big five personality traits
2020 โครงการยกระดับธุรกิจเริ่มต้น (Boost up New Entrepreneurs) ประจำปีงบประมาณ 2563
2019 การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้าน Digital Economy ภาคเหนือ
2019 โครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ SME ปีงบประมาณ 2562
2019 โครงการยกระดับธุรกิจเริ่มต้น (Boost up New Entrepreneurs) ปีงบประมาณ 2562
2019 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสุขภาพนักวิ่งและสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์เพื่อการดูแลภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุข
2018 โครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ SME ปีงบประมาณ 2561
2018 โครงการพัฒนาสู่สุดยอดเอสเอ็มอีจังหวัด (SME Provincial Champions) ในการก้าวสู่ Thailand 4.0
2018 โครงการประชาสัมพันธ์โครงการ STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดเชียงใหม่
2018 โครงการประชาสัมพันธ์โครงการ STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้กิจกรรม ๕ การสนับสนุนทุนในการดำเนินกิจกรรมตามแผนงานจิตพอเพียงต้านทุจริต โครงการ STRONG - จิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดเชียงใหม่
2017 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการจัดการจากภาครัฐและสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในภาคการผลิตและบริการ
2017 โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Start Up) ปี ๒๕๖๐
2015 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์เพื่อการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของเมืองเชียงใหม่ เพื่อสนองตอบการใช้งานของกลุ่มนักท่องเที่ยวผู้ใช้อุปกรณ์พกพาชนิดสมาร์ทโฟนและแท็ปแล็ต
2014 โครงการการศึกษาประสิทธิภาพของนักศึกษาผ่านการเรียนรู้เครือข่ายไร้สายในวิชาการท่องเที่ยวอิเล็กทรอนิกส์
2014 โครงการการศึกษาประสิทธิภาพของนักศึกษาผ่านการเรียนรู้เครือข่ายไร้สายในวิชาการท่องเที่ยวอิเล็กทรอนิกส์
2013 การถอดองค์ความรู้เชิงประวัติศาสตร์ผังเมืองเชียงใหม่ โดยใช้หลักการจัดการเชิงวิศวกรรมความรู้ผ่านเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนด้านการท่องเที่ยว
2013 การพัฒนารูปแบบโลจิสติกส์ด้วยการวิเคราะห์ต้นทุนที่เหมาะสม กรณีศึกษา: ลำไยอบแห้ง

Show More

2021 Designing a gamified e-learning environment for teaching undergraduate ERP course based on big five personality traits
Education and Information Technologies
2021 Book Recommendation for Library Automation Use in School Libraries by Multi Features of Support Vector Machine
International Journal of Advanced Computer Science and Applications
2020 The Multi-Criteria Decision Model using ANP approach for selection ERP Software of SMEs in the Upper North Region of Thailand
2020 Joint International Conference on Digital Arts, Media and Technology with ECTI Northern Section Conference on Electrical, Electronics, Computer and Telecommunications Engineering, ECTI DAMT and N
2019 Knowledge expert co-creation-based conceptual framework for educational game
ECTI DAMT-NCON 2019 - 4th International Conference on Digital Arts, Media and Technology and 2nd ECTI Northern Section Conference on Electrical, Electronics, Computer and Telecommunications Engineerin
2016 Systems thinking in online travel agency of supplier relationship management
International Journal of Innovation and Learning

Show More

No Data
xxFood truck fixie locavore, accusamus mcsweeney's marfa nulla single-origin coffee squid. Exercitation +1 labore velit, blog sartorial PBR leggings next level wes anderson artisan four loko farm-to-table craft beer twee. Qui photo booth letterpress, commodo enim craft beer mlkshk


More Training
from this Expert