ผู้ช่วยศาสตราจารย์

รองศาสตราจารย์ ดร. วิมลบุญ   จีระผานุกร
Marketing

  vimolboon.c@cmu.ac.th  Knowledge and SkillsPersonal Work

Able to communicate effectively to varied audiences through experience giving numerous presentations and the potential or track record of publishing in high refered journals.2021 โครงการพัฒนาศักยภาพพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ด้วยระบบการจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยว ในพื้นที่ตำบลแม่แรม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
2020 โครงการสร้างโอกาสสำหรับการค้าข้ามพรมแดนในกลุ่มประเทศสมาชิกแม่โขง-ล้านช้างจากการพัฒนาเส้นทาง R3A และโครงข่ายรถไฟ China-Pan Asia
2020 กลุ่มวิจัยด้านการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี 2564
2018 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อการเลือกสถานที่ท่องเที่ยวโดยใช้เทคนิคเหมืองความคิด
2016 The antecedences of eCRM success: A case study of hotel industry in Mandalay, Myanmar and Chiang Mai, Thailand
2012 การศึกษาและวิเคราะห์ศักยภาพระบบโลจิสติกสของอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ในกลุ่มประเทศอาเซียนบวกหก

Show More

2020 User Preferences on PM 2.5 Automated Notification System in Chiang Mai, Thailand
2020 Joint International Conference on Digital Arts, Media and Technology with ECTI Northern Section Conference on Electrical, Electronics, Computer and Telecommunications Engineering, ECTI DAMT and N
2020 An Analysation of Tourists' Behavior and Online Source Credibility in Kanchanaburi Province, Thailand
2020 Joint International Conference on Digital Arts, Media and Technology with ECTI Northern Section Conference on Electrical, Electronics, Computer and Telecommunications Engineering, ECTI DAMT and N
2019 Antecedents of eCRM success in the hospitality industry
International Symposium on Wireless Personal Multimedia Communications, WPMC
2018 Word cloud of online hotel reviews in Thailand for customers’ satisfaction analysis
JP Journal of Heat and Mass Transfer
2018 An organization learning with LEGO® SERIOUS PLAY®
International Conference on Software, Knowledge Information, Industrial Management and Applications, SKIMA
2017 Word Cloud of Online Hotel Reviews in Myanmar for Customer Satisfaction Analysis
Proceedings - 2017 6th IIAI International Congress on Advanced Applied Informatics, IIAI-AAI 2017
2017 Word cloud of online hotel reviews in Chiang Mai for customer satisfaction analysis
2nd Joint International Conference on Digital Arts, Media and Technology 2017: Digital Economy for Sustainable Growth, ICDAMT 2017
2014 Corporate social responsibility (CSR) and sustainability in asian luxury hotels: Policies, practices and standards
Asian Social Science

Show More

No Data
xxFood truck fixie locavore, accusamus mcsweeney's marfa nulla single-origin coffee squid. Exercitation +1 labore velit, blog sartorial PBR leggings next level wes anderson artisan four loko farm-to-table craft beer twee. Qui photo booth letterpress, commodo enim craft beer mlkshk


More Training
from this Expert