ข้อบังคับ
ข้อบังคับ มช ว่าด้วยการบริหารหน่วยงานของส่วนงานวิชาการและส่วนงานวิชาการภายใน พ.ศ.2555 Download
งานบริหารบุคคล
ข้อบังคับ
ข้อบังคับ มช ว่าด้วยการบริหารหน่วยงานของส่วนงานวิชาการและส่วนงานวิชาการภายในของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2555 Download
ข้อบังคับ
ข้อบังคับ มช ว่าด้วยการบริหารหน่วยงานของส่วนงานวิชาการและส่วนงานวิชาการภายในของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2555 Download
ข้อบังคับ
คำสั่ง
คำสั่ง
คำสั่ง
คำสั่ง
งานธุรการและสารบรรณ
ระเบียบ
กฏกระทรวง 7 ฉบับ Download พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 Download ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 Download
งานการเงินและบัญชี
ระเบียบ
ระเบียบ
งานพัสดุ
ระเบียบ
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ Download ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ Download
ประกาศ
ประกาศ
ประกาศ
แนวปฏิบัติและอัตราการจ่ายค่าตอบแทนสำหรับโครงการ Talent Mobility ภายใต้ศูนย์นวัตกรรมและการจัดการเทคโนโลยี Download อัตราค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ ภายใต้ศูนย์นวัตกรรมและการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล Download อัตราค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานโครงการวิจัยและบริการวิชาการ Download อัตราค่าตอบแทนการบรรยายในโครงการ Gifted school and Pre college ภายใต้ศูนย์นวัตกรรมและการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล Download อัตราค่าตอบแทนการบรรยายในหลักสูตรร่วมระหว่างวิทยาลัยฯ กับหน่วยงานอื่น ภายใต้ศูนย์นวัตกรรมและการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล Download แนวปฏิบัติและการบริหารจัดการโครงการวิจัยและโครงการบริการวิชาการ Download
ประกาศ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ฟอร์มขอลาออก Download ฟอร์มขอหนังสือรับรองเงินเดือน/รับรองปฏิบัติงาน Download ฟอร์มใบลา Download แบบฟอร์มขออนุมัติเดินทาง สำหรับเจ้าหน้าที่โครงการ Download ฟอร์มขอหนังสือรับรองผลงาน Download ฟอร์มใบสมัครงาน Download
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารก่อตั้งศูนย์นวัตกรรมและการจัดการความรู้ Download พ.ร.บ. มช. ปี 2551 Download เอกสารขอเบิกค่า Maketing Download เอกสารยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม Download หนงสือ ภ.พ.20 Download บัญชีศูนย์นวัตกรรมฯ ธ.ออมสิน Download เลขประจำตัวผู้เสียภาษี มช Download Form - ใบรับรองการจ่ายเงิน (กรณีใบเสร็จไม่สมบูรณ์) Download ใบสำคัญรับเงิน Download คำสั่งแต่งตั้งอธิการบดี มช. Download Form - ใบรับรองแทนใบเสร็จ (กรณีไม่มีใบเสร็จรับเงิน) Download ทะเบียนที่ปรึกษา Download เอกสารการยกเว้นภาษีอากร Download บัญชีศูนย์นวัตกรรมฯ ธ.ไทยพาณิชย์ Download เอกสาร e-GP มช. Download Form - เงินยืม Download บัญชีศูนย์นวัตกรรมฯ-วิทยาลัยศิลปะฯ ธ.ไทยพาณิชย์ Download Form - ใบขอจ่ายเงิน Download หนังสือหารือเรื่องการยกเว้นอากรแสตมป์ Download
เอกสารดาวน์โหลด
ฟอร์มบันทึกข้อความ (หนังสือภายใน) Download ฟอร์มหนังสือภายนอก Download ตัวอย่างบันทึกข้อความ (หนังสือภายใน) Download ตัวอย่างใบเสนองาน Download ตัวอย่างหนังสือภายนอก Download ฟอร์มใบเสนองาน Download
ดาวน์โหลดเอกสาร
แบบ รร.1 Download work Flow การจัดซื้อจัดจ้าง Download work Flow การจัดจ้างหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Download เอกสารขออนุมัติ-จัดซื้อจัดจ้างพัสดุศูนย์นวัตกรรมฯ Download แบบ รร.2 Download work Flow การตรวจรับงาน Download ใบวางบิล/ใบแจ้งหนี้ Download ใบเสนอราคา Download TOR จัดซื้อจัดจ้างไม่เกิน 100,000 บาท Download work Flow การดำเนินงานโครงการภานใต้ศูนย์นวัตกรรมและการจัดการความรู้ Download เอกสารจัดจ้างภายใน มช. Download
อื่นๆ
คู่มือการลงทะเบียนผู้ค้ากับภาครัฐ Download วิธีจ้างหน่วยงานภายใน มช. Download ขั้นตอนการลงทะเบียนผู้ค้ากับภาครัฐ Download
การมอบอำนาจโครงการ
Work Flow การมอบอำนาจโครงการ Download ฟอร์มขอหนังสือมอบอำนาจโครงการ KIC Download
เอกสารจัดซื้อจัดจ้างวงเงินไม่เกิน 50,000 บาท
ตัวอย่างเอกสารจัดซื้อจัดจ้างไม่เกิน 50,000 บาท Download
เอกสารจัดซื้อจัดจ้างตั้งแต่ 50,000 บาท แต่ไม่เกิน 100,000 บาท
ตัวอย่างเอกสารจัดซื้อจัดจ้างไม่เกิน 100,000 บาท Download
เอกสารจัดซื้อจัดจ้างตั้งแต่ 100,000 บาท แต่ไม่เกิน 500,000 บาท
ตัวอย่างเอกสารจัดซื้อจัดจ้างไม่เกิน 500,000 บาท Download