ข้อบังคับ
ข้อบังคับ มช ว่าด้วยการบริหารหน่วยงานของส่วนงานวิชาการและส่วนงานวิชาการภายใน พ.ศ.2555 ดาวน์โหลด
งานบริหารบุคคล
ข้อบังคับ
ข้อบังคับ มช ว่าด้วยการบริหารหน่วยงานของส่วนงานวิชาการและส่วนงานวิชาการภายในของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2555 ดาวน์โหลด
ข้อบังคับ
ข้อบังคับ มช ว่าด้วยการบริหารหน่วยงานของส่วนงานวิชาการและส่วนงานวิชาการภายในของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2555 ดาวน์โหลด
ข้อบังคับ
คำสั่ง
คำสั่ง
คำสั่ง
คำสั่ง
งานธุรการและสารบรรณ
ระเบียบ
กฏกระทรวง 7 ฉบับ ดาวน์โหลด พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ดาวน์โหลด ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ดาวน์โหลด
งานการเงินและบัญชี
ระเบียบ
ระเบียบ
งานพัสดุ
ระเบียบ
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ ดาวน์โหลด ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ ดาวน์โหลด
ประกาศ
ประกาศ
ประกาศ
แนวปฏิบัติและอัตราการจ่ายค่าตอบแทนสำหรับโครงการ Talent Mobility ภายใต้ศูนย์นวัตกรรมและการจัดการเทคโนโลยี ดาวน์โหลด อัตราค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ ภายใต้ศูนย์นวัตกรรมและการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล ดาวน์โหลด อัตราค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานโครงการวิจัยและบริการวิชาการ ดาวน์โหลด อัตราค่าตอบแทนการบรรยายในโครงการ Gifted school and Pre college ภายใต้ศูนย์นวัตกรรมและการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล ดาวน์โหลด อัตราค่าตอบแทนการบรรยายในหลักสูตรร่วมระหว่างวิทยาลัยฯ กับหน่วยงานอื่น ภายใต้ศูนย์นวัตกรรมและการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล ดาวน์โหลด แนวปฏิบัติและการบริหารจัดการโครงการวิจัยและโครงการบริการวิชาการ ดาวน์โหลด
ประกาศ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ฟอร์มขอลาออก ดาวน์โหลด ฟอร์มขอหนังสือรับรองเงินเดือน/รับรองปฏิบัติงาน ดาวน์โหลด ฟอร์มใบลา ดาวน์โหลด แบบฟอร์มขออนุมัติเดินทาง สำหรับเจ้าหน้าที่โครงการ ดาวน์โหลด ฟอร์มขอหนังสือรับรองผลงาน ดาวน์โหลด ฟอร์มใบสมัครงาน ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารก่อตั้งศูนย์นวัตกรรมและการจัดการความรู้ ดาวน์โหลด พ.ร.บ. มช. ปี 2551 ดาวน์โหลด เอกสารขอเบิกค่า Maketing ดาวน์โหลด เอกสารยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ดาวน์โหลด หนงสือ ภ.พ.20 ดาวน์โหลด บัญชีศูนย์นวัตกรรมฯ ธ.ออมสิน ดาวน์โหลด เลขประจำตัวผู้เสียภาษี มช ดาวน์โหลด Form - ใบรับรองการจ่ายเงิน (กรณีใบเสร็จไม่สมบูรณ์) ดาวน์โหลด ใบสำคัญรับเงิน ดาวน์โหลด คำสั่งแต่งตั้งอธิการบดี มช. ดาวน์โหลด Form - ใบรับรองแทนใบเสร็จ (กรณีไม่มีใบเสร็จรับเงิน) ดาวน์โหลด ทะเบียนที่ปรึกษา ดาวน์โหลด เอกสารการยกเว้นภาษีอากร ดาวน์โหลด บัญชีศูนย์นวัตกรรมฯ ธ.ไทยพาณิชย์ ดาวน์โหลด เอกสาร e-GP มช. ดาวน์โหลด Form - เงินยืม ดาวน์โหลด บัญชีศูนย์นวัตกรรมฯ-วิทยาลัยศิลปะฯ ธ.ไทยพาณิชย์ ดาวน์โหลด Form - ใบขอจ่ายเงิน ดาวน์โหลด หนังสือหารือเรื่องการยกเว้นอากรแสตมป์ ดาวน์โหลด
เอกสารดาวน์โหลด
ฟอร์มบันทึกข้อความ (หนังสือภายใน) ดาวน์โหลด ฟอร์มหนังสือภายนอก ดาวน์โหลด ตัวอย่างบันทึกข้อความ (หนังสือภายใน) ดาวน์โหลด ตัวอย่างใบเสนองาน ดาวน์โหลด ตัวอย่างหนังสือภายนอก ดาวน์โหลด ฟอร์มใบเสนองาน ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดเอกสาร
แบบ รร.1 ดาวน์โหลด work Flow การจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลด work Flow การจัดจ้างหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดาวน์โหลด เอกสารขออนุมัติ-จัดซื้อจัดจ้างพัสดุศูนย์นวัตกรรมฯ ดาวน์โหลด แบบ รร.2 ดาวน์โหลด work Flow การตรวจรับงาน ดาวน์โหลด ใบวางบิล/ใบแจ้งหนี้ ดาวน์โหลด ใบเสนอราคา ดาวน์โหลด TOR จัดซื้อจัดจ้างไม่เกิน 100,000 บาท ดาวน์โหลด work Flow การดำเนินงานโครงการภานใต้ศูนย์นวัตกรรมและการจัดการความรู้ ดาวน์โหลด เอกสารจัดจ้างภายใน มช. ดาวน์โหลด
อื่นๆ
คู่มือการลงทะเบียนผู้ค้ากับภาครัฐ ดาวน์โหลด วิธีจ้างหน่วยงานภายใน มช. ดาวน์โหลด ขั้นตอนการลงทะเบียนผู้ค้ากับภาครัฐ ดาวน์โหลด
การมอบอำนาจโครงการ
Work Flow การมอบอำนาจโครงการ ดาวน์โหลด ฟอร์มขอหนังสือมอบอำนาจโครงการ KIC ดาวน์โหลด
เอกสารจัดซื้อจัดจ้างวงเงินไม่เกิน 50,000 บาท
ตัวอย่างเอกสารจัดซื้อจัดจ้างไม่เกิน 50,000 บาท ดาวน์โหลด
เอกสารจัดซื้อจัดจ้างตั้งแต่ 50,000 บาท แต่ไม่เกิน 100,000 บาท
ตัวอย่างเอกสารจัดซื้อจัดจ้างไม่เกิน 100,000 บาท ดาวน์โหลด
เอกสารจัดซื้อจัดจ้างตั้งแต่ 100,000 บาท แต่ไม่เกิน 500,000 บาท
ตัวอย่างเอกสารจัดซื้อจัดจ้างไม่เกิน 500,000 บาท ดาวน์โหลด